Computer science faculty consists of 3 departments:

  1. Bộ môn Công nghệ tri thức và Máy học
  2. Bộ môn Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
  3. Bộ môn Thị giác máy tính và Đa phương tiện