Categories Thông báo

Thông báo nghỉ lớp TH Nhập môn lập trình CSC01-D14.2 tuần sau (thứ ba, 27/11/2012).

Chiều thứ 3 tuần sau (27/11/2012) lớp thực hành Nhập môn lập trình D14.2 được nghỉ vì giảng viên đi công tác. Hai tuần sau các bạn học lại bình thường,

Trân trọng