Categories Thông báo

Thông báo về việc thi môn Multi-Agent

Môn Multi-Agent vẫn phải thi cuối kỳ theo lịch thi HK1 2012-2013 của Khoa (không phải chỉ có làm đồ án như giảng viên đã thông báo với lớp)

Nội dung thi được gửi trong file đính kèm.