Đăng ký học phần bổ sung

Do không đủ số lượng đăng ký, nên các lớp này không mở được. Khoa sẽ sắp xếp để mở lại trong HK hè hoặc HK1 2013-2014   [ Trong học kỳ 2 năm học