Categories Thông báo

Đăng ký học phần bổ sung

Do không đủ số lượng đăng ký, nên các lớp này không mở được.

Khoa sẽ sắp xếp để mở lại trong HK hè hoặc HK1 2013-2014

 

[ Trong học kỳ 2 năm học 2012-2013 khoa KHMT sẽ mở lại các môn sau: (do lần đăng ký trước không đủ số lượng sinh viên nên lớp bị huỷ)

CS210.D21 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (4 TC) – Chiều thứ 5

CS224.D21 Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (4 TC) – Sáng thứ 4

CS404.D21 Công nghệ Multi-Agent (4 TC) – Sáng thứ 7

Để thuận lợi cho sinh viên đăng ký, sinh viên gửi đơn đăng ký đến hết ngày 28/02/2013

Nếu số lượng >= 20 sinh viên/lớp thì lớp sẽ mở được.]