Categories Thông báo

Đăng ký khoá luận tốt nghiệp

Các sinh viên khóa 04 và các sinh viên khóa cũ đù điều kiện làm khóa luận gửi phiếu đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 21/03/2013 tại VP khoa.

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để xác nhận vào phiếu đăng ký.

Thời gian bảo vệ khóa luận : dự kiến trong tuần cuối tháng 07 hoặc tuần đầu tháng 08.

Các sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận chú ý đăng ký học các môn thay thế (tối thiểu 10 TC) theo thông báo trên trang web của Phòng đào tạo.

 

Sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp khi thỏa các yêu cầu sau: (trích từ chương 4 mục 30.3 Quy chế đào tạo học chế tín chỉ trường Đại học Công nghệ thông tin)

         –  Không nợ bất kỳ học phần nào trong khối kiến thức đại cương và cơ sở nhóm ngành.

         –  Không được phép nợ quá 2 môn chuyên ngành.

c    – Có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu 6,5 hoặc cao hơn theo yêu cầu cụ thể của từng Khoa. (Khoa KHMT không có yêu cầu thêm)