Điểm thi HK1 năm học 2012-2013

Điểm thi các môn học trong HK1 năm học 2012-2013

– Điểm các môn chuyên ngành khoa KHMT

– Điểm thi môn Lập trình hướng đối tượng

– Điểm thi Nhập môn lập trình – Khóa 07

– Điểm thi Tin học đại cương – các khóa cũ