Categories Thông báo

Thông báo gia hạn đối với sinh viên khóa 01

Các sinh viên khóa 01 hiện nay đã quá thời hạn học, nếu muốn tiếp tục học phải làm đơn xin gia hạn gửi khoa và PĐT.