Categories Thông báo

Thông báo thi giữa kỳ

Tất cả các lớp trong danh sách sẽ thi giữa kỳ HK2 năm học 2012-2013.

Các môn chung do khoa KHMT phụ trách giảng dạy:

01. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003, thời gian : 60′, không sử dụng tài liệu

02. Lập trình hướng đối tượng IT002, thời gian : 60′, không sử dụng tài liệu

Các sinh viên chú ý đi đúng phòng và ca thi.