Cập nhật điểm rèn luyện SV xét TN

Gửi SV danh sách điểm rèn luyện xét tốt nghiệp đã cập nhật (phần tô vàng).

Thân.