Categories Thông báo

thông báo nhận học bổng

Hiện nay còn em Phạm Quốc Tuấn – 11520676 chưa nhận học bổng học kỳ 1 năm 2011-2012, nếy trong sáng mai em không không liên hệ văn phòng khoa nhận. Khoa sẽ chuyển giao xuống phòng tài chính. 

Thân