Categories Thông báo

thông báo nhận kết quả đăng kí học phần HK2

Thông báo

Hiện nay khoa đang lưu trữ kết quả đăng kí học phần HK2, Các bạn SV liên hệ văn phòng khoa KHMT để nhận cho đến hết ngày 14/06.

Thân

Thư ký khoa