Categories Thông báo

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên KHMT và CNTN

–       Ngày 22-23/07/2013 sinh viên nộp 1 quyển báo cáo (bìa mềm) và đơn xin bảo vệ khóa luận (theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

–       Thời gian bảo vệ khóa luận : từ 12-16/08/2013.

–       Trước ngày bảo vệ 1 tuần, sẽ có danh sách hội đồng chấm khoá luận. Sinh viên sẽ đem 1 quyển báo cáo đến gặp giảng viên phản biện để chấm.

–       Trong ngày bảo vệ, sinh viên sẽ đem 03 quyển báo cáo (bìa mềm hoặc bìa cứng) để hội đồng chấm trong buổi bảo vệ khoá luận.

–       Ngày 04-05/09/2013 sinh viên nộp lại tại VP Khoa 02 quyển báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng (đóng bìa cứng, chữ vàng)