Categories Thông báo

Kế hoạch bảo vệ khóa luận

Khoa KHMT sẽ tổ chức các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy vào 2 ngày 21 và 22/08/2013.

Các nhóm xem thông tin chi tiết trong file đính kèm, sau đó liên lạc với giảng viên phản biện để gặp (đem theo 01 quyển báo cáo hoàn chỉnh)

Khi bảo vệ các nhóm chuẩn bị 03 quyển báo cáo để hội đồng chấm.

Chú ý : khi đi bảo vệ, trang phục cần lịch sự.

(Các buổi bảo vệ của lớp CNTN sẽ sau 1 tuần)