Về việc đăng ký học phần HK1 2013-2014

Do có trục trặc trong việc quản lý mã môn học, nên có 1 số tên môn hiển thị chưa đúng với danh sách mở môn của khoa.

Đề khắc phục việc này, Khoa đưa lên danh sách chính xác của các môn học mở trong HK1.

Các sinh viên khi đăng ký kiểm tra đúng mã môn học của khoa mở, còn tên môn có thể chưa đúng (sẽ điều chỉnh lại trên hệ thống)

Hiện nay, PĐT đã cho mở đăng ký lại các môn trong danh sách đính kèm.

Các sinh viên lên kiểm tra và đăng ký lại các môn này đến hết ngày 18/08/2013.