Categories Thông báo

Danh sách nhóm và phòng cho các nhóm bảo vệ khóa luận ngày 21-22/8/2013

Khoa KHMT sẽ tổ chức cho sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp vào 2 ngày 21 và 22/08/2013.

Thời gian và địa điểm cho từng hội đồng có ghi cụ thể trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý đi đúng phòng cho từng nhóm