Categories Thông báo

Thông báo việc nhập lớp CS311.E11 và CS312.E11

Trong đăng ký học phần HK1 2013-2014, Khoa có dự kiến mở môn CS312 Hệ thống đa tác tử – là môn tự chọn của hướng ngành Công nghệ tri thức và máy học.

Nhưng sau đó, môn này không mở được.

Để đảm bảo cho sinh viên có đủ tín chỉ tích lũy.

BCN Khoa đã làm việc với PĐT cho phép các sinh viên đã đăng ký lớp CS312.E11 (trong ds đăng ký đính kèm) được nhập vào lớp CS311.E11 Các hệ giải bài toán thông minh.

Để thuận tiện cho việc nhập lớp và để sinh viên không phải tốn công đăng ký lại.

Danh sách đăng ký lớp CS312.E11 sẽ được nhập tự động vào danh sách lớp CS311.E11 (đính kèm 2 danh sách)

Thời gian học vẫn như đăng ký ban đầu : chiều thứ 07.

Do đó, các sinh viên trong 02 danh sách trên, nhưng đã học hoặc không muốn học môn CS311 Các hệ giải bài toán thông minh có thể gửi đơn xin hủy môn học.

Đơn gửi về VP Khoa KHMT từ nay đến hết ngày 03/09/2013.

Lớp CS311.E11 sẽ bắt đầu học từ ngày 07/09/2013.