VP Khoa KHMT trích đăng lại quy định về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho chương trình chính quy của nhà trường