Categories Thông báo

Thông báo nhắc lại thời gian chấm khoá luận tốt nghiệp CNTN và các hội đồng bổ sung

Khoa KHMT nhắc lại về thời gian bảo vệ khoá luận tốt nghiệp các hội đồng tiếp theo của lớp CNTN04 là sáng + chiều thứ ba 10/09/2013.

Các hội đồng bổ sung của lớp KHMT là sáng thứ năm 12/09/2013.

Các sinh viên chú ý đến trước thời gian bắt đầu để chuẩn bị.