Categories Thông báo

Thông báo về việc nộp lại khóa luận

Các sinh viên KHMT và CNTN vừa bảo vệ tốt nghiệp xong nộp lại báo cáo hoàn chỉnh.

– Mỗi nhóm nộp lại 02 quyển báo cáo (bìa cứng, chữ vàng, có xác nhận của GV hướng dẫn ) + 02 đĩa CD (file báo cáo khoá luận *.PDF)

– Các nhóm có bài báo chú ý ghi thêm vào quyển báo cáo.

– Thời gian: đến hết ngày 19/09/2013.

– Hiện nay có một số sinh viên làm khoá luận nhưng vẫn còn nợ học phí (trong file đính kèm) đề nghị đến phòng Kế hoạch-Tài chính nộp học phí gấp.