Sinh viên đang theo học các lớp Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính chú ý đọc kỹ qui định này.