Categories Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ

Hiện nay, có một số sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa gửi hồ sơ xét tốt nghiệp. (trong file đính kèm)

Đề nghị các sinh viên này nộp hồ sơ gấp từ nay đến hết 18/10/2013.