Categories Thông báo

Thông tin các môn học trong HK2 2013-2014

Để sinh viên thuận tiện trong việc đăng ký học phần.

Khoa cung cấp thông tin về các môn học sẽ mở trong HK2 2013-2014.

Các sinh viên chú ý đăng ký các môn học chính xác.

Nếu có thắc mắc trong việc đăng ký học phần, có thể trao đổi thêm với giáo viên chủ nhiệm.