Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp sử dụng các biểu mẫu đính kèm.

Qui định về khoá luận tốt nghiệp

QD_243_08_11_2013_KLTN

Hình thức trình bày khoá luận tốt nghiệp

UIT_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN_ver3.1

UIT_Phu luc 3_Mau bao cao

Các mẫu đơn

MAU-PHIEU DANG KY KLTN

MAU-DON XIN BV KLTN