Categories Thông báo

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2014

Sinh viên KHMT làm khoá luận tốt nghiệp, có thể liên hệ với các Thầy, Cô để nhận đề tài.

Ngoài ra, sinh viên có thể tự liên hệ với các Thầy, Cô khác để được hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp.

Sinh viên KHMT làm khoá luận tốt nghiệp năm 2014 nộp lại Phiếu đăng ký đề tài về Văn phòng khoa đến hết ngày 07/03/2014. Sau đó, sinh viên thực hiện đề tài theo sự hướng dẫn của Giảng viên.

Thời gian thực hiện dự kiến :

– Nộp quyển báo cáo và đăng ký bảo vệ : đến hết tháng 06/2014.

– Thời gian bảo vệ : trong khoảng từ 14 – 25/07/2014.

Sinh viên vào mục “Qui định” để nhận phiếu đăng ký và các biểu mẩu, qui định liên quan đến việc làm khoá luận.