Categories Thông báo

Thông báo nhu cầu xin giấy xác nhận hoàn thành học phí

Theo TB của phòng KHTC về xin giấy xác nhận hoàn thành học phí, SV vui lòng gửi thư điện tử về phòng KH-TC trước 1 ngày.

Thân