Thông báo đeo thẻ SV mới

Theo thông báo số 08/TB-CTSV về việc đeo thẻ SV mới. Các bạn lưu ý xem thông báo và đề nghị thực hiện nghiêm túc đúng theo thông báo.

Thân,

Thư ký khoa KHMT