THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG

Ban điều hành chương trình tài năng sẽ xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính khóa 2012 và khóa 2013. (xem thông báo đính kèm)

  • Khóa 2012 : tất cả sinh viên đang học khoa Khoa học máy tính khóa 2012 được tham gia xét tuyển.
  • Khóa 2013 : tất cả sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn của Trường ĐH CNTT khóa 2013 đều được tham gia xét tuyển.