Categories Thông báo

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN

Các sinh viên khoa KHMT (chính quy đại trà + tài năng) đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2014 phải làm báo cáo tiến độ giữa kỳ (theo mẫu).

Nộp lại đến hết ngày thứ tư 21/05/2014 tại VP Khoa KHMT.