TB điều chỉnh lịch thi TH cuối kỳ HK 2 năm học 2013-2014

Thông báo điều chỉnh lịch thi TH của lớp IT003.E212.3. Các bạn SV theo dõi điều chỉnh cập nhật lịch thi mới.

Thân