Categories Thông báo

Kế hoạch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2014

  • Từ 23-25/07/2014 : sinh viên nộp đơn xin bảo vệ khóa luận (theo mẫu) + 01 quyển báo cáo bìa mềm (chưa cần phải là báo cáo cuối cùng)
  • Ngày 07/08/2014 : thông báo danh sách giảng viên phản biện
  • Từ 11-17/08/2014 : sinh viên đem quyển báo cáo đến gặp giảng viên phản biện để chấm
  • Thời gian bảo vệ dự kiến : trong tuần từ 18-22/08/2014 (sinh viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo bìa mềm cho hội đồng)
  • Từ 08-10/09/2014 : sinh viên nộp lại 02 quyển báo cáo chính thức (bìa cứng).

Các sinh viên đang thực hiện khóa luận chú ý nộp đơn đúng thời gian qui định để Khoa tiến hành các thủ tục tổ chức bảo vệ.