Danh sách hội đồng chấm khoá luận lớp tài năng


Sinh viên lớp tài năng ngành KHMT sẽ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp vào các ngày 25/08,26/08/2014.

Sinh viên xem danh sách hội đồng và liên hệ với giảng viên phản biện để chấm trước ngày bảo vệ.

Sinh viên chuẩn 03 quyển báo cáo:

– 01 cho hội đồng

– 01 cho giảng viên phản biện

– 01 cho giảng viên hướng dẫn

Nếu chưa biết thông tin giảng viên phản biện, liên hệ kietnt@uit.edu.vn

Lưu ý :

– Khi bảo vệ đi đúng giờ

– Trang phục lịch sự