Categories Thông báo

Danh sách hội đồng chấm khoá luận lớp KHMT

Sinh viên chính quy ngành KHMT sẽ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp vào các ngày 27/08, 28/08/2014.

Sinh viên xem danh sách hội đồng và liên hệ với giảng viên phản biện để chấm trước ngày bảo vệ. (thông tin gv phản biện trong file đính kèm)

Sinh viên chuẩn 03 quyển báo cáo:

– 01 cho hội đồng

– 01 cho giảng viên phản biện

– 01 cho giảng viên hướng dẫn

Nếu chưa biết thông tin giảng viên phản biện, liên hệ kietnt@uit.edu.vn

Lưu ý :

– Khi bảo vệ đi đúng giờ

– Trang phục lịch sự