Bổ sung sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

Sau khi kiểm tra lại, PĐT bổ sung thêm sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

09520180 – Nguyễn Văn Nam

Sinh viên nhanh chóng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo qui định.