Danh sách dự kiến xử lý học vụ sinh viên

Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có ý kiến phản hồi, làm đơn gửi về Khoa đến ngày 05/11/2014.