Thông báo xét Điểm rèn luyện HK2 Nh 2013-2014

Theo TB từ phòng CTSV 1 số lớp chưa nộp biên bản đánh giá điểm rèn luyện, Các bạn nhớ nộp điểm về phòng CTSV gấp cho đến hết ngày 12/12.