Thông báo mở bổ sung môn học HK2 2014-2015

Khoa KHMT sẽ mở bổ sung hai môn học trong HK2 2014-2015:

1. CS233.F21 – Nhận dạng thị giác (LT) – GV : ThS. Nguyễn Hoàng Vũ – Chiều thứ 6 (03 TC)

2. CS233.F21.1 – Nhận dạng thị giác (TH) – HT2 – GV: Nguyễn Hoàng Ngân (01 TC)

3. CS335.F21 – Tìm kiếm ảnh và video (LT) – GV : ThS. Cáp Phạm Đình Thăng – Sáng thứ 4 (03 TC)

4. CS335.F21.1 – Tìm kiếm ảnh và video (TH) – HT2 – GV : ThS. Nguyễn Duy Khánh (01 TC)

 

Hai môn học trên sẽ làm môn tự chọn tự do cho sinh viên KHMT (đại trà + tài năng)

Sinh viên muốn đăng ký làm đơn theo mẫu gửi lại VP Khoa (phòng A313) đến hết ngày 08/01/2015.