Categories Thông báo

Thông báo về việc xử lý học vụ

Sinh viên chú ý thông báo của Trường về việc xử lý học vụ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.