Categories Thông báo

**Thông báo đăng ký đề tài làm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP năm 2015

Thông báo:

Sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp đăng ký đề tài theo mẫu, nộp lại VP Khoa đến hết ngày 11/03/2015.

Mẫu đơn đăng ký, danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận cùng danh sách đề tài tham khảo xem trong file đính kèm