Categories Thông báo

Kế hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân – sinh viên cuối khóa

Gửi các bạn kế hoạch tuần sinh hoạt công dân (file đính kèm). Các bạn xem thông tin chi tiết và đây là buổi học bắt buộc và cũng là điều kiện cần để sinh viên tốt nghiệp. 

Trân trọng.