Categories Thông báo

Thông báo về việc xử lý học vụ HK1 2014-2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc xét kỷ luật học vụ HKI năm học 2014-2015 và danh sách sinh viên dự kiến xét kỷ luật học vụ trong các file đính kèm.