Điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2014-2015 LỚP IT003 (f210-f212)

Điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2014-2015 LỚP IT003 (F210-F212)