Quyết định và danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn

Khoa gửi đến sinh viên Quyết định và danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn (HKII năm học 2014-2015). Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm.