Categories Thông báo

Danh sách hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2015

Khoa Khoa học Máy tính thông báo đến sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp:
 
LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015

Các sinh viên hệ chính quy và hệ cử nhân tài năng khoa khoa học máy tính sẽ bảo vệ trong 02 ngày:

 
– Sáng ngày 21/7/2015 (thứ 3): Hệ Cử nhân tài năng

– Sáng ngày 23/7/2015 (thứ 5): Hệ chính quy

Danh sách hội đồng chấm của từng khóa luận được ghi trong file đính kèm. Sinh viên có nghĩa vụ tự liên hệ trình khóa luận cho giảng viên phản biện xem và nhận xét trước ngày ra bảo vệ.