Thông báo nộp lại khóa luận tốt nghiệp

Các sinh viên báo cáo khoá luận tốt nghiệp ngày 21 và 23/07/2015 nộp lại quyển báo cáo khoá luận tốt nghiệp như sau:

– 02 quyển báo cáo bìa cứng, chữ vàng (có xác nhận của GV hướng dẫn)

– 02 dĩa CD kèm theo (nội dung báo cáo, slide báo cáo, chương trình demo,…)

– Thời gian nộp : ngày 06-07/08/2015 tại VP Khoa.