Categories Thông báo

Quyết định về mức thu học phí các hệ đào tạo đại học chính quy năm học 2015-2016

Gửi đến các bạn SV thông tin về mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy năm học 2015-2016.

 
1. Quyết định số 04/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2014 Về việc quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN năm học 2015-2016: http://khtc.uit.edu.vn/node/260

 
2. Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2014 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016: http://khtc.uit.edu.vn/node/261
 
3. Quyết định số 06/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2014 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016: http://khtc.uit.edu.vn/node/262
Trân trọng