Thông báo đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2016

Các sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp (danh sách kèm theo) đăng ký đề tài khoá luận tốt nghiệp. Đơn đăng ký gửi về văn phòng khoa (phòng E5.2) đến hết ngày 11/03/2016. Các sinh viên đã đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp nhưng không đủ điều kiện […]