Categories Thông báo

Thông báo đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2016

Các sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp (danh sách kèm theo) đăng ký đề tài khoá luận tốt nghiệp.

Đơn đăng ký gửi về văn phòng khoa (phòng E5.2) đến hết ngày 11/03/2016.

Các sinh viên đã đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp nhưng không đủ điều kiện (do còn nợ môn):

  • Nếu muốn làm khoá luận tốt nghiệp phải hoàn tất các môn học còn thiếu và đăng ký thực hiện khoá luận vào HK1 2016-2017.
  • Nếu muốn học các môn chuyên đề tốt nghiệp, phòng đào tạo sẽ giải quyết cho đăng ký bổ sung vào các lớp (sinh viên đến phòng đào tạo để đăng ký).

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để đăng ký đề tài khoá luận, sinh viên tham khảo các đề tài trong file đính kèm hoặc liên hệ với các giảng viên khác để tìm đề tài.

Danh sach SV KLTN

MAU-PHIEU DANG KY KLTN

De tai KLTN

Nguyen Dinh Hien, Noi dung de tai huong dan K7