Thông báo khảo sát sinh viên đợt 1, năm 2016

Thời gian thực hiện: trong buổi lễ tốt nghiệp đợt 1

Phòng Công Tác Sinh Viên chịu trách nhiệm thu và phát phiếu

Lưu ý: để không ảnh hưởng trật tự buổi lễ, đề nghị các bạn tham dự buổi lễ vui lòng mang theo bút.