Kế hoạch báo cáo khóa luận tốt nghiệp đợt 01 năm 2016

Sinh viên các lớp chính quy đại trà và tài năng sẽ báo cáo khoá luận tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

 1. Nộp hồ sơ đăng ký báo cáo khoá luận tốt nghiệp: trong 03 ngày 04, 05, 06/07/2016 tại văn phòng Khoa – Phòng E5.2 gồm:
  • Đơn đăng ký có xác nhận của GV hướng dẫn (theo mẫu)
  • 01 quyển báo cáo (bìa mềm)
 2. Thời gian tổ chức bảo vệ khoá luận: từ 20 – 26/07/2016, sinh viên cần chuẩn bị:
  • 03 quyển báo cáo (bìa mềm) cho hội đồng (hình thức quyển báo cáo theo qui định trong file đính kèm)
  • Slide trình chiếu trước hội đồng + chương trình demo (nếu có)
 3. Sau khi bảo vệ 02 tuần, sinh viên nộp lại:
  • 02 quyển báo cáo (bìa cứng, chữ vàng) đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng (nếu có). Hình thức quyển báo cáo theo qui định trong file đính kèm.
  • 02 đĩa CD ghi nội dung báo cáo.

Lưu ý: Tên đề tài phải đảm bảo đúng theo quyết định.

34_Q Đ_ĐHCNTT_ĐT ĐH_17_03_2016

65-QD-DHCNTT-DTDH,5-5-16 Dieu chinh ten de tai

45_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_25_3_2016

MAU-DON XIN BV KLTN

UIT_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN_ver3.1

UIT_Phu luc 3_Mau bao cao